Informatiebeveiligingsbeleid

Blue Water Whiskyclub Zwolle Blue Water Whiskyclub Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit informatiebeveiligingsbeleid dat tevens dienst doet als privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.bwwz.nl of info@bwwz.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Blue Water Whiskyclub Zwolle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bwwz.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blue Water Whiskyclub Zwolle verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aankondigingen

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Ter onderbouwing en verantwoording van de jaarrekening

– Blue Water Whiskyclub Zwolle analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Eventuele foto’s gemaakt tijdens evenementen publiceren wij pas na verkrijgen van toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blue Water Whiskyclub Zwolle neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blue Water Whiskyclub Zwolle) tussen zit. Blue Water Whiskyclub Zwolle gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Systeem Gegevens
Google Drive – Bestuur Ledenadministratie
Google Drive – Evenementencommissie Inschrijvingsadministratie evenementen en acties
Bunck Betalingsgegevens
GMail Correspondentie
MailChimp Naam en emailadres ten behoeve van mailings voor zolang lidmaatschap duurt en / of (oud-) lid zich niet heeft afgemeld via de bij elke mailing verstrekte link.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blue Water Whiskyclub Zwolle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot en met het jaar na beëindiging van het lidmaatschap van betreffend lid.

Wettelijke bewaartermijnen zullen nooit worden overschreden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blue Water Whiskyclub Zwolle neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bwwz.nl

Wat betreft onze ondersteunende systemen werkt Blue Water Whiskyclub zoveel als mogelijk met gepersonaliseerde accounts, beveiligd met individuele wachtwoorden waarbij toegang tot persoonsgegevens zoveel als mogelijk op basis van need-to-know is verstrekt.

Voor eventuele generieke accounts worden de wachtwoorden bij elke bestuurswissel veranderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blue Water Whiskyclub Zwolle verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Om onze partners te kunnen laten verifiëren of de door leden geclaimde korting op basis van vertoon van de lidmaatschapspas terecht is, kunnen wij voornaam en lidmaatschapsnummer aan hen verstrekken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blue Water Whiskyclub Zwolle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Blue Water Whiskyclub Zwolle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blue Water Whiskyclub Zwolle en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bwwz.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Blue Water Whiskyclub Zwolle wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons